WYSTAWA HISTORYCZNA

Miasta STANISŁAWOWA 1928 roku

KATALOG TŁOCZONO W PIĘCIUSET EGZEMPLARZACH W DRUKARNI i LITOGRAFJI STANISŁAWA CHOWAŃCA W STANISŁAWOWIE I Z POWYŻSZEJ ILOŚCI STO KATALOGÓW ZAOPATRZONO W LICZBY PORZĄDKOWE I UZUPEŁNIONO FOTOGRAFJAMI CENNIEJSZYCH EKSPONATÓW.
WYSTAWA historyczna m. Stanisławowa - nad którą objął protektorat Pan Wojewoda Stanisławowski - rozpoczyna się 2-go grudnia 1928 r. W salach stanisławowskiej Kasy Oszczędności. Urządzono ją staraniem Muzeum Pokuckiego w Stanisławowie, przy obywatelskiem poparciu tut. społeczeństwa. Patronował Wystawie Magistrat z Prezesem miasta na czele i Kasa Oszczędności m. Stanisławowa, dzięki którym głównie cała Wystawa doszła do realizacji. Uświetnili ją swemi zbiorami: ze Stanisławowa Kościoły Kollcgjacki i Ormiański, Probostwa łacińskie, ormiańskie i grecko-katolickie, wielka Synagoga, żydowskie domy modlitwy Chany łłorowilz i Halpornów, Archiwum miejskie, Dr. Karol Halpern z Wołczyńca. ze Lwowa Archiwum miejskie, Bibljoteki Baworowskich, hr. . Dzieduszyckich i Uniwersytecka, dr Aleksander Czołowski, Muzeum narodowe im. króla Jana III. i Ossolineum. Z Krakowa Akademja Umiejętności i Bibljoteka Jagiellońska. Wszystkim, którzy swoją uczynnością i współpracą przyczynili się do zorganizowania pierwszej tego rodzaju wystawy na Pokuciu składa gorące podziękowanie.
Komitet
I. PRZYWILEJE I DOKUMENTY MIASTA
 1. EREKCJA PROBOSTWA ŁACIŃSKIEGO przez Jędrzeja Potockiego dn. 10. XI. 1662 w zatwierdzeniu arcybisk. lwowskiego z  18/XH 1662 r. (10 kart. perg. folio). Własność: Kollegjata Stanisławowska.
 2. ZAPIS KRÓLA JANA KAZIMIERZA DLA KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO z dnia 27. V. 1667. Karta papier. 19X32 cm. Z tłoczoną pieczęcią papier. Wł. Kolleg. Stan.
 3. EREKCJA CERKWI RUSKIEJ stanisławowskiej przez Jędrzeja Potockiego z dn. 14. IX. MDCLIIX (1669?). Kart. perg. 391/2X531/2 cm. Z pieczęcią uszkodzoną. Wł. Prób. greek. kat. W Stanisławowie.
 4. PRZYWILEJ KRÓLA JANA III. DLA ORMIAN. Warszawa, kwiecień 1677. Karta perg. 41X66 cm. Bibl. Potu-rzycka. Dzieduszyckich Lwów. (K. 2. Dok. perg. p. 9).
 5. EREKCJA KLASZTORU O. O. TRYNITARZY przez Jędrzeja Potockiego z dnia 24. X. 1690. (Zatwierdzenie przez Konsystorz Lwowski z 1691 r.) 8 kart. perg. folio, opr. W skórę z pieczęcią. Wł. Akademji krakowskiej Rkp. 911.
 6. ZAPIS JÓZEFA POTOCKIEGO HWK. DLA KOŚCIOŁA ORMIAŃSKIEGO z dn. 24. VI. 1748 r. Karta perg. 23X38 cm. Z tłoczoną pieczęcią papierową. Wł. Parafji orm. W Stanisławowie.
 7. UPOSAŻENIE CERKWI RUSKIEJ przez Stan. Potockiego z dn. 1. V. 1755 r. Kart. pap. 20V2X32 cm. Z pieczęcią papierową tłoczoną. Wł. Prób. grecko-kat. W Stan.
 8. ŚWIADECTWO KOLLEGIUM O. O. JEZUITÓW z 1761 r. Wł. Dr. A. Czołowskiego, Lwów.
 9. UPOSAŻENIE KAPELANA w KOLLEGIACIE 13. I. 1769 r. 26 stron 4-to. Wł. Kolleg. Stan.
 10. PRZYWILEJ KATARZYNY KOSSAKOWSKIEJ DLA CERKWI STANISŁAWOWSKIEJ z dnia 13. IV. 1772 r. 24X38 cm. papier. Wł. Prob. grecko-kat. W Stanisławowie.
 11. PRZYWILEJ KOSSAKOWSKIEJ DLA CERKWI w KNIHININIE z dn. 13. IV. 1772 r. Papier. 24x38 cm. Wł. Prób. grecko-kat. W Stanisławowie.
 12. ŚWIADECTWO KOLLEGJUM JEZUICKIEGO z 3. VIII. 1773 r. dla p. Czarneckiego z pieczęcią tłoczoną. Wł. Dr. A. Czołowskiego, Lwów.
 13. PRZYWILEJ PROTA POTOCKIEGO z 3. I. 1794 1". dla P. Czernego na zbudowanie domu. Wł. Arch. m. Stanisł.
 14. ŚWIADECTWO ODEJŚCIA z GIMNAZJUM z 1798 r. Wł. Dr. A. Czołowskiego, Lwów.
II. MAPY i PLANY MIASTA
 1. MAPA POKUCIA (Le Vasseur de Beauplan). Ukrainae pars novae, Pokutia vulgo dicitur per Guil. Ie Vas-seur de Beauplan SRM Poloniae archit. militarem etc. Amstelodami (1660) exc. Covens et Mortier. 45X53 cm. Wł. Muzeum nar. króla Jana III. we Lwowie.
 2. OKOLICA NADBYSTRZYCKA w poł. XVII. w. (Rekonstr. Dr. Cz. Chowaniec) 1:17.280. 26x23-4 cm.
 3. STANISŁAWÓW w 1672 r. (Rekonstr. Dr. Cz. Chowaniec) 1:1.728. 39-5X45-3 cm.
 4. PLAN DE STANISŁAWÓW (1743 r.). Oryg. W Arch. wojny Wiedeń. (K. VII. b. 133). Według fotografji ze zbiorów Dr. Czołowskiego we Lwowie. 35'4X25'3 cm.
 5. STANISŁAWÓW (OK. 1772 r.). Oryg. sepją w Wied. Arch. Wojny (mapa szpiegowska z zaznaczeniem słabszych punktów fortecy. Fotografja ze zbiorów Dr. Czołowskiego, Lwów. 23'3X 33'3 cm.
 6. MAPA M. STANISŁAWOWA z 1792 r. Oryg. W Arch. m. Stanisławowa. 87X64*7  cm. (Kopja Prof. Drexlera).
 7. SITUATIONS-PLAN VON D. K. K. CAAL. STADT STANISŁAWÓW mit ihrem ganzen Grundbezirk…..aufgen. und gez. von Waldhausen im Jahre 1805. Maasstab v. 1000 niederost. Klaftern. 41X60 cm. Oryg. Arch. m. Stanisławowa.
 8. GRUNDRISS U. DURCHSCHNITTE DER DEMOLIRTEN FE-STUNG STANISŁAWÓW. Lemberg 1812. Oryg. Wied. Arch. Wojny. Według kopji ze zbiorów Dr. A. Czołowskiego. 66-4X93-7 cm.
 9. MODEL PLASTYCZNY M. STANISŁAWOWA z 2-giej połowy XVIII. w. wykonany przez Wł. Adamiaka. Podz. 1:750. Wielkość 129X100 cm. Wł. m. Stanisławowa.
 10. MODEL PLASTYCZNY OKOLIC STANISŁAWOWA. Podział. 1:75.000. Wielk. 551/2X671/2 cm. Wł. m. Stanisławowa.
III. RĘKOPISY
 1. NAJSTARSZA KSIĘGA SĄDOWA NACJI ORMIAŃSKIEJ w Stanisławowie 1681-89; (476 str. folio, opr. W skórę. Wł. Bibl. Ossol., Lwów, rkp. 1359).
 2. NAJSTARSZA ZACHOWANA KSIĘGA SĄDU POLSKIEGO w Stanisławowie 1702-1705 r. Wł. Arch. m. Stanisławowa. Opr. W skórę folio.
 3. KSIĘGA SĄDU ORMIAŃSKIEGO z lat 1742-1753. Folio, opr. W skórę. Wł. Ar eh. m. Stanisławowa.
 4. XIĘGI CZARNE seu kryminalne (Sądów gardłowych w Stanisławowie) z łat 1751-81. Folio, opraw, w skórę. Wł. Arch. m. Stanisławowa.
 5. INWENTARR CEKAUZU (arsenału) Stanisławowskiego, co się pod ten czas effective tak armat, haubic, moździerzy spiżowych i żelaznych jako i innych materyałów do artyleryi należących znajduje… Nowowpisany die 18. 8bris 1754 r. 9 kart., folio, opraw. Wł. Dr. A. Czołowskiego, Lwów.
 6. INWENTARZ M.STANISŁAWOWA nacyi Polskiey, Ruskiey, Ormiańskiey oraz Synagogi tak we mieście jako y po przedmieściach mieszkających, spisany y weryfikowany na r. P. 1770. 7 kart., folio, opr. Wł. Bibl. Ossol., Lwów, rkp. 2826.
 7. INWENTARz DÓBR KLUCZA STANISŁAWOWSKIEGO z 24. III. 1792 r. Arch. m. Stanisławowa. Wł. Arch. m. Stanisławowa.
 8. KSIĘGA OBYWATELI PRZYSIĘGŁYCH m. Stanisławów. Opr. W skórę. Wł. Arch. m. Stanisławów.
 9. PROTOKÓŁ CECHU KRAWCÓW w Stanisławowie 1793 r. Wł. p. Wład. Kwaśniewskiego w Stanisławowie.
 10. KSIĘGA DRAMATÓW KOLLEGIUM JEZUICKIEGO. Liber dramatum Collegii Stanislaopoliensis S. J. Folio, opraw, w półskórek. Wł. Bibl. Ossol., Lwów, rkp. 4655.
 11. KSIĘGA CHRZTÓW PARAFJII ŁAĆ. 1662-1774 r. Własność Parafji łać. W Stanisławowie.
 12. NAJSTARSZA ZACHOWANA KSIĘGA CHRZTÓW PARAFJI ORMIAŃSKIEJ z 1703 r. Opr. W skórę. Wł. Kość. Orm. W Stanisławowie.
 13. KSIĘGA ZMARŁYCH ORMIAŃSKIEJ PARAFJI z 1715 r. Opr. W skórę. Wł. Kość. Orm. W Stanisławowie.
 14. PROTOKÓŁ KOMISJI ARCYBISKUPIEJ w SPRAWIE CUDÓW ŚW. WINCENTEGO MĘCZENNIKA w Stanisławowie dnia 13. I. 1747 r. 7 kart. duże folio. Wł. Kolleg. Stanisł.
 15. MODLITEWNIK ŻYDOWSKI z 16-go vel 17-go w., pisany na pergaminie, opr. W skórę z klamrami. Wł. Synagogi wielkiej w Stanisławowie.
 16. EWANGELJARZ ORMIAŃSKI RĘCZNIE PISANY z 1551 r. Według tradycji był to podręczny ewangeljarz pierwszych przybyszów ormiańskich w Stanisławowie. Mała 8-ka, opr. W skórę. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie.
 17. ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, pisane po ormiańsku z wieku 16-go z licznemi kolorowemi inicjałami w tekście i na marginesach. Kodeks papierowy opr. W skórę. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie.
 18. MODLITEWNIK CHÓRALNY ORMIAŃSKI iluminowany z 17. w. Manuskrypt pap., opr. W skórę. Własność Kość. orm. W Stanisławowie.
 19. EWANGELJARz ORMIAŃSKI z 2-giej poł. 17-go wieku, pisany na pergaminie i bogato iluminowany. na zakończeniu ormiańska notatka: "Te księgi święte z ziemi ruskiej w kraju Lechistanu napisali Tumayan ze swym synem na wieczną pamiątkę kościoła Stanisławowskiego, (podpis) 1706, Stefan Roszko, dziekan stanisławowski". Księga opr. in quarto. Własność Kość. orm. W Stanisławowie.
 20. PONTYFIKAŁ ORMIAŃSKI Z POCZĄTKU 18-go w. Manuskrypt układu Stefana Roszki, proboszcza i dziekana Ormian stanisławowskich (1701-39) z oryginalnem zatwierdzeniem tekstu przez X. arcyb. Augustynowicza 15. IV. 1728. Kod. papier. Str. 4 nlb+231+7 nlb. Opr. W skórę. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie.
 21. KSIĘGA ŻYD. BRACTWA POGRZEBOWEGO (1692-1815) t. zw. Pinkas. Kodeks papier., opr. W  skórę. Wł. Żyd. gmina wyzn. W Stanisławowie.
IV. DRUKI i PANEGIRYKI
 1. MERIDIES LECHICI POLI LUCE PUBLICA inter Hymenaei. taedas decłaratus illustr. neosponsis d. d. Stanislao Potocki… ac Marianna Łaszczówna… - In minime Societatis Stanislaopolitani Collegii umbra horam in-dicans… Anno D… 1719. (Leopoli typis coli. S. J. in 4-o kart 4 nlb + a - Ea, z Bibl. Baworowskich Lwów, nr. 2893).
 2. NA ZGON WIKTORJI POTOCKIEJ W1732 r. Capitis aeternus dolor fatum Iil-mae ex-mae dnae Victoriae de Les-czyniis Potocka… publico luctu comploratum. Veniente in dolentium partem magnam minimae Societatis Jesu Collegio Stanislaopolitano (Anno 1732, Leopoli typis coli eg. S. J. in 4-o kart 3 nlb + a - P2, w Arcli. m. Lwowa nr. 3804).
 3. WIENIAWA naj. Leszczyńskich w zwycięskim życiu J WP. Imci Wiktor ji z Leszczyńskich Potockiej… przez J. O. Pilawę na 4-dniowym akcie pogrzebowym w kościele stanisławowskim Societatis Jesu kazaniem X. Józefa Ignacego Lochmana tegoż Zakonu… wywyższony Roku 1732, dnia 18 lipca (We Lwowie w druk. colleg. S. J. in 4-o kart 4 nlb + a - K2, z Bibl. Bawor. Lwów nr. 3970.
 4. DYARYUSz 4-DNIOWEGO POGRZEBU Ś. p. ImciP. Józefa… Potockiego… W Stanisławowie, w kościele kollegjackim anno MDCCLI (1751) expedyowanego. (Lwów b. m. dr in 4-o kart a -12, w Arch. in. Lwowa, nr. 3851).
 5. MOWY na POGRZEBIE J. O. Imci P. Józefa… Potockiego… roku p. 1751, dnia 22 września w Stanisławowie . (Lwów 1751 b. m. dr in 4-o kart a - D2, w Arch. m. Lwowa).
 6. MOWA KAZNODZIEJSKA na POGRZEBIE Ś. p…. Józefa Potockiego … miana w kościele kollegiaty stanisławowskiej, dnia 24. września 1751. przez… X. Rafała od Aniołów… Zakonu Trójcy… (we Lwowie w druk. SSS. Trójcy, in 4-0 kart a - E2, w arch. m. Lwowa nr. 3871).
 7. LUCTUS MULTIPLEX ex unica jactura viri toga, sago, religione maximi, cels. d. d. Josephi… Potocki… Funebri ejusdem laudatione nonnihil delinitus a do-lentissimo… collegio stanislaopoliensi Societatis Jesu… a. cl. 1751. die…, mensę 7bri. (Leopoli, typis S. r. M. colleg. S. J. in 4-o kart 1 nlb + a - T. Z Bibl. uniwers. Lwów, nr. 78319).
 8. NA ZGON STANISŁAWA POTOCKIEGO w 1760 r.: ŻAŁOSNA STRATA OYCZYZNY, Ojca, Starodawnego domu ozdoby, Rycerstwa chwały z śmierci JW. Imci P. Stanisława Potockiego, wojewody poznańskiego… JW. Imci Pani Helenie z Zamojskich Potockiej)… żałosnej… małżonce wyrażona. od ubolewającego nad śmiercią fundatora i protektora swojego Collegium stanisławowskiego Societatis Jesu. r. p. 1760 (we Lwowie w druk. Akademickiej JKMci S. J. in 4-to k. a -C2. W Bibl. jagiell. Kraków nr. 3695).
 9. KSIĘGA Św. STAREGO ZAKONU (T'nach) Amsterdam 1704 in 8-vo należąca w 18 w. do Herza Rasz Mediny ze Stanisławowa, delegata ziemi halickiej na sejm żydowski Rzplitej. (Wł. WP. Altera Axtmajera ze Stanisławowa).
 10. SPRAWOZDANIE GIMNAZJUM STANISŁ. t. ZW. JuventuteS: z lat 1789, 1794, 1816, 1836 in 4-o druk. u Filiera. Lwów, Stanisławów, wł. Dra Czołowskiego, Lwów.
V. PORTRETY I OBRAZY
 1. JĘDRZEJ POTOCKI (1624-91) założyciel miasta, Hetm.. Pol. Kor. (olejny, malarz nieznany, nieudolnie odnowiony, 70X58 cm. Wł. miasto Stanisławów).
 2. STANISŁAW POTOCKI (1660-1683) s-ta halicki poległ pod Wiedniem (olejny z 17 w. mal.. n. zn. 74X58 cm.. Wł. Kollegjata stanisławowska.
 3. JÓZEF POTOCKI (1673-1751) w-da kijowski, H. w. K. (olejny z połowy 18 w., mal. n. zn. na srebrnej blasze, w bogatych ramach epoki barokowej, trybowanych (kutych) w srebrze. Owal 38X30 cm. Właść.. Kollegjata stanisł.).
 4. JÓZEF POTOCKI j. w. (portret olejny z poł. 18 w., mal. n. zn., 72X56 cm. Wł. Kollegjata stanisł.).
 5. JÓZEF POTOCKI j. w. (portret olejny z 18 w., nieudolnie odnowiony, mal. n. zn. 70X58 cm. Właść.. m. Stanisławów).
 6. STANISŁAW POTOCKI (1698-1760) w-da poznański (olejny z połowy 18 w., mal. n. zn. 67X52 cm. Wł. Muzeum nar. im. kr. Jana III. Lwów, depozyt Sadowskiego Nr. 98, kopja oryginału z Muzeum Bawo-rowskich, Lwów).
 7. JÓZEF POTOCKI (?) wojewodzie poznański, uczeń tut. kollegjum Jezuitów, w stroju prawdopodobnie bractwa studenckiego (olejny z 18 w., mal. n. zn. 57X50 cm. Wł. Kollegjata stanisł.).
 8. KATARZYNA z POTOCKICH KOSSAKOWSKA (1722-1803) kasztelanowa kamińska (olejny z 18 w., mal. n. zn. 70X57 cm. Wł. Muzeum nar. im. Jana III. Lwów, depozyt Sadowskiego Nr. 110/163).
 9. PORTRET NAGROBNY CUDZOZIEMCA, prawdopodobnie jednego z komendantów fortecy stanisławowskiej (olejny na srebrnej blasze, z pocz. 18 w., ramy trybowane w srebrze 30X32 cm. Wł. Kollegjaty stanisł.).
 10. KRZYSZTOF ROSKO BOGDANOWICZ, mieszczanin nacji ormiańskiej (1686-1767) (portret nagrobny, olejny na drzewie z 18 w., mal. n. zn. 45X54 cm. Właść. Kościół orm. W Stanisławowie).
 11. O. LEON TRYNITARZ, wizytator prow. polskiej (olejny z około r. 1780, mal. n. zn. 63x53 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 12. ARCYBISKUP LWOWSKI nieznany (olejny z 18 w., mal. n. zn. 170x90 cm. Wł. Kollegjaty w Stanisławowie).
 13. X. JAKUB WARTERESIEWICZ, proboszcz ormiański z Ty-śmienicy (f 1732 r.) (olejny z połowy 18 w., mal. n. zn. 103X70V2 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 14. X. JAKUB MANUGIEWICZ, tut. proboszcz ormiański i oficjał apostolski na Pokuciu (olejny z 18 w., mal. n. zn. 78X67 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 15. X. JAKUB WALERJAN TUMANOWICZ, arc. orm. (1713-98) (olejny, mal. E. Bielawski w r. 1794 62X43 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 16. Ks. STEFANOWICZ, arcybiskup ormiański (olejny mal. n. zn. 150X98 cm. Wł. Kość. orm. W Stanisł.).
 17. NIEZNANEGO NAZWISKA ARCYB. orm. (olejny z 18 w., mal, n. zn. (Bielawski?) 70X53 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 18. ŚW. GRZEGORz OSWIECICIEL, patron Armenji i dzieje jego męczeństwa (olejny z 17 w., na płótnie, niegdyś należny do jakiegoś kościółka ormiańskiego na Pokuciu, mal. n. zn. 83X58 cm. Wł. ks. kan. Fr. Komusie-wicza w Stanisławowie).
 19. MATKA BOSKA z DZIECIĄTKIEM na ręce, z dawnego kościoła tut. Trynitarzy (olejny na drzewie, tło w kwiaty i korony rzeźbione w drzewie i złocone z 16-17 w., mal. n. zn. 1001/2X78 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 20. GŁOWA CHRYSTUSA, (obrazek olejny na koźlej skórze 17-18 w., ma. n. zn. 25X20 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 21. CHRYSTUS NA KRZYŻU z klęczącą Marją Magdaleną (olejny, mal. Martin. Sobieszczański b. d. 135X93 cm, (18 w.?). Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 22. JUDYTA Z GŁOWĄ HOLOFERNESA (olejny z 18 w.?) mal. n. zn. 68X58 cm. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
 23. MĘCZEŃSTWO ŚW. SEBASTJANA (olejny z 17 w. mocno zniszczony, mal. n. zn. 152X90 cm. Wł. Kollegjaty stanisławowskiej).
 24. POKŁON TRZECH KRÓLÓW (obraz olejny z 18 w., mal. n. zn. 86X98 cm. Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
VI. POSĄGI I RZEŹBY
 1. STANISŁAW  REWERA Ii  JĘDRZEJ POTOCCY, HETMANI.
 2. 2 posągi z drzewa lipowego, polichromowane, snycerz nieznany, stały przy katafalku Józefa Potockiego w Stanisławowie w 1751 r. (Wys. 196 cm. Wł. Kol-legjata stanisł.).
 3. Św. ANNA, fig. drewn. złocona, z pocz. 18 w. snycerz nieznany, z lwowskiej katedry orm. (135 cm. wys. Wł. Kość. orm. W Stanisł.).
 4. STATUA APOSTOŁA, drewn. złocona, (135 cm. wys. Wł. Kość. orm. Stanisł.).
 5. NADZIEJA i MIŁOŚĆ., 2 rzeźby barokowe drewn. Z poł.
 6. 18 w. snycerz nieznany, (86 cm. wys. Wł. Kość. orm. Stanisł.).
 7. ŚW. JAN NEPOMUCYN. Statua drew. polichrom. W charakterze ludowym z 18 w., (wys. 135 cm. Wł. Kość. orm. Stanisł.).
 8. PUSTELNIK… statua drewn. j. w. (wys. 135 cm. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
 9. ANIOŁKI ROKOKOWE, 2 rzeźby w drzewie wiek 18.,
 10. Niegdyś w Kość. buczackim snycerz nieznany, (wys. 25 cm. Wł. prof. Malacha w Stanisławowie).
 11. CHRZEST CHRYSTUSA, polichrom.. Z  drzewa, z  17 w., z chrzcielnicy Kollegjaty (wys. 34 cm. Wł. Kollegjaty stanisławowskiej).
 12. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAJĄCY, polichrom. Z drzewa 18 wiek, w charakterze ludowym (wys. 80 cm. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
 13. CHRZCIELNICA rzeźbiona w drzewie, polichromowana, z wieku 17. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie.
 14. MĘKA PAŃSKA, 3 stare figury drewn. polichromow w charakterze ludowym, z okolic Stanisławowa, (wys 62, 68, 90 cm. Wł. Muzeum Pokuckiego, dar prof. Wyrzykowskiego).
VIII. ORNATY, KAPY, KOBIERCE
 1. KAPA "ALBA" LITA SREBREM I ZŁOTEM, obramowana kwiecistym szlakiem. Klamry kute w srebrze z herbem Pilawa wiek 17, dar założyciela miasta z materji zdobytej pod Wiedniem. (WŁ Kollegjaty stanisł.).
 2. KAPA ks. WARTERESIEWICZA, haft. barwnym jedwabiem w kwiaty. Szlak i kapiszon haft. wypukło srebrem w ornamenta wschodnie, wiek 17. Wyjęta około 1885 r. Z trumny ks. Warteresiewicza (f 1732). Wł. Kościoła orni. W Stanisławowie.
 3. ORNAT BIAŁY, haft. złotem i srebrem wypukło w ornamenty staroormiańskie, wiek 17. (Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
 4. ORNAT JEDWABNY KREMOWY z ciekawemi motywami ukrzyżowania w hafcie barwnym, wiek 17. (Wł. Kollegjaty stanisławowskiej).
 5. ORNAT z POLSKICH PASÓW LITYCH, wiek 18. (Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
 6. ZASŁONA THORY, o ornamentacji wschodniej naszy-wanej złotem na czerwoną materję. Szlak z zielonego aksamitu, rok 1799 (rozmiar 155 X 109 cm. Wł. Domu modlitwy Halpernów w Stanisławowie).
 7. ANTEPEDJUM barwnym jedwabiem haftowane roboty Ormianek stanisławowskich, wiek 18 (110 X 70). Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
 8. KOBIERZEC z POŁOWY 18 w. W obramowanym szlaku szachownica 30 pól, każde w inne ornamenta wzorzyste; według tradycji każde pole wyszyte było przez inną mieszczankę nacji ormiańskiej. (Rozmiar 440 X 500 cm. Wł. Kość. orm. W Stanisławowie).
VIII. PRZEDMIOTY SREBRNE I DEWOCJONALIA
 1. WOTUM STANISŁAWA POTOCKIEGO, star. halickiego ofiarowane Św. Wincentemu w Kołlegjacie Stanisławowskiej za cudowne ocalenie. 51X33 cm. Trybowane (kute) w srebrze, roboty gdańskiej. Oryginał zaginął. Podobizna galwanoplastyczna. Wł. Dr. A. Czołowskiego we Lwowie.
 2. WOTUM OFIAR. ŚW. ANTONIEMU r. 1747 przez Potockiego, starostę lwowskiego i jego żonę. Trybowane w srebrze. 22V2X20 cm. Wł. Koli. Stanisławowskiej.
 3. WOTUM ze ŚW. WINCENTYM z R. 1748, tryb. W srebrze, ofiarowane przez miasto Stanisławów. 33X26 cm. Napis: "Honorowi Nayosobliwszego od ognia i powietrza patrona Św. Wincentego Miasto Stanisławów to votum dedicuie za staraniem Sław. P. p. Antoniego Baranowskiego y Krzysztofa Jakubowicza woytów miasta tego a D 1748. 16 luty" Wł. Koił. Stanisł.
 4. WOTUM OFIAR. ŚW. ANTONIEMU przez nieznaną mieszczankę Stanisławowską, tryb. W srebrze, z XVIII w. 36X34 cm. Wł. Koli. Stanisławów.
 5. WOTUM OFIAR. ŚW. WINCENTEMU PRZEz JEDNEGO z POTOCKICH, trybów, w srebrze, 23X20 V2 cm. Wł. Koli. Stanisławowska.
 6. MONSTRANCJA trybów, w srebrze i pozłacana z napisem : "Jakub Warleresewicz, proboszcz tyśmienicki sprawił r. 1712. Wł. Kość. Orm. W Stanisławowie.
 7. MONSTRANCJA trybów, w srebrze o motywach wschodnich z napisem: "Isaak et Gregorius Theodorowicze Maromorusz Anno D. 1742 donaverunt pro eclesia Armenorum civitatis Tisminiensis". Wł. Kość. Orm. W Tyśmienicy.
 8. DWIE KORONY na THORE (Keter-Thora) ze  srebra.
 9. Wł. Domu modlitwy Halpernów w Stanisławowie.
 10. OZDOBA na THORĘ (Citz) trybowana w srebrze. Wł. Domu modlitwy Chany Horowitz w Stanisławowie.
 11. OZDOBA na THORĘ (Citz) trybowana w srebrze. Wł. Domu modlitwy Chany Horowitz w Stanisławowie.
 12. LAMPKA CHANUKOWA z 18. w. trybowana w srebrze. Wł. Dr. K. Halperna z Wrołczyńca.
 13. KADZIELNICA SOBOTNIA (hucles) srebrna. Wł. I. M. Horowitza ze Stanisławowa.
 14. KADZIELNICA SOBOTNIA (hudes) ze srebra. Wł. Dr. K. Halperna z Wołczyńca.
 15. DZBANUSZEK SREBRNY o trybo w. ornamentacji barokowej z 17. w. Wł. Dr. K. Halperna z Wołczyńca.
 16. SZKATUŁKA BAROKOWA cyzelowana w srebrze z 17 w. ofiarowana niegdyś przez jednego z dziedziców miasta przodkom rodziny Halpernów. (Wł. Dr. K. Halperna z Wołczyńca).
 17. SZKATUŁKA trybów, w srebrze z lwem na przykrywie z wieku 17. (10X7 cm., wys. 8 cm. Wł. Kość. Orm.)
IX. BROŃ, SPRZĘTY, NACZYNIA, MEBLE ETC.
 1. DZIAŁO FORTECY stanisławowskiej z 17-go w., spiżowe, 12-funt. kalibru, zdobne pierścieniami, w środku 2 lwy, niżej herb Pilawa i napis 9-wierszowy w tabulacie: "Andreas a Potok in Stanisławów Potocki, castel. crac. dux. camp. exer. Regni, eapns leżayscen. ad profligationem hostium fortalitii sui confinałis Stanisławowem defensionem me fieri curavit. A. D. MDC. LXXXXI" (dług. 184 cm., średnica wylotu 12 cm., Wł. Ord. hr. . Potockich w Łańcucie).
 2. STRZELBA OPRYSZKA POKUCKIEGO z 18 w. Łoże i przykład o ornamentacji ciętej w motywach huculskich, zamek krzoskowy rosyjski z napisem "Tuła 1759 r." (Wł. Muzeum nar. im. Jana III we Lwowie).
 3. PISTOLETY ZBÓJNICKIE z końca 18 w. jeden z łożem
 4. nabijanem drucikiem mosiężnym, drugi zdobny kółeczkami wybitemi stempelkiem, o rurce nakładanej płytkami mosiężnemi. (Wł. Muzeum nar. im. Jana III we Lwowie).
 5. PROCHOWNICA OPRYSZKOWSKA z rogu jeleniego o ornamentacji huculskiej, wiek 18. (Wł. Muzeum nar. im. Jana III we Lwowie).
 6. HERB JĘDRZEJA POTOCKIEGO z 1691 r. kuty w kamieniu, pochodzi ze zniszczonego sarkofagu założyciela miasta, w krypcie Kolłegjaty stanisł.
 7. HERB MIASTA STANISŁAWOWA na trójkątnej blasze, olejny, z poł. 18 wieku, (76X82 cm. Wł. Kolłegjaty stanisławowskiej).
 8. MIEDNICA MOSIĘŻNA do mycia rąk potomków kapłańskich. Dno trybowane w prymitywne postacie i rysunek, oznaczone datą 1573 r. (średnica 541/2 cm. Wł. Wielkiej Synagogi w Stanisławowie).
 9. KOCIOŁEK CYNOWY z 2 kurkami, z figurą na przykrywie, z napisem "coilegiata stanislaopoliensis 1744". (Wł. Kollegjaty stanisławowskiej).
 10. STARA SKRZYNKA CECHU SZEWSKIEGO w Stanisławowie, w. 18 (napis na zamku późniejszy) wyra. 66X41X44 cm. (Wł. Cechu szewskiego w Stanisławowie).
 11. FOTEL BAROKOWY z gobelinowem obiciem, wiek 17, służył on prawdopodobnie protonotarjuszom papieskim dla kościołów ormiańskich na Pokuciu. (Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
 12. BERŁO BRACKIE z 18 w. W nasadzie mosiężnej trybowany prymitywnie św. Wincenty (Wicęty) i Matka Boska. (Wł. Kościoła orm. W Stanisławowie).
X. RYCINY, SZTYCHY, PIECZĘCIE, MEDALE
 1. KATASTROFA OKRĘTOWA STANISŁAWA POTOCKIEGO, S-ty kołomyjskiego. Miedzioryt de Hooghe'a, Amsterdam 1679, z drukarni A. Schronebecka. (49X71 cm. Wł. Muzeum nar. im. kr. Jana III. we Lwowie).
 2. NAJDAWNIEJSZY RYSUNEK STANISŁAWOWA (fantazyjny) na mapie z 1672 r. (b. m. dr.).
 3. WIDOK MIASTA z OK. 1830 r. Z litograficznej etykiety Joh. Pauls Pillerscłte Buch u. Steindruckerei, Stanislau. (w Bibl. Bawor. Lwów. Teka Batowskiego XXXVII).
 4. STANISŁAWÓW, WIDOK od WSI WOŁCZYŃCA, od północy rys. Stęczyńskiego z r. 1848 r., nakł. Jabłońskiego Lwów (11 1/2X191/2 cm. Wł. Muzeum nar. im. kr. Jana III. we Lwowie).
 5. FASADA KOŚCIOŁA KOLLEGJACKIEGO, obraz olejny na płótnie z I. poł. 18 w. opr. W supraporcie nad skarbcem kościoła. (Wł. Kollegjaty stanisławowskiej).
 6. FASADA i PRZEKRÓJ KOŚCIOŁA i KLASZTORU 00. TRY-NITAPiZY, kolorowa rycina z I. poł. 18 w. (Oryg. W rękopisie trynitarskim Rkp. 18/|| arch. państwowe. Lwów. Fotogr. 37X27 cm. Wł. Dr. Cz. Chowaniec, Stanisławów.)
 7. PLAN PRZEBUDOWY GMACHU POTRYNITARSKIEGO z lat 1845-7. (Oryg. W Arch. państw., Lwów. Teka planów II. pi. 26. Fot. pomn. 14X20). Wł. Dr. Cz. Chowaniec, Stanisławów.)
 8. PLAN KAZAMAT PRZY BRAMIE TYŚMIENIECKIEJ z 1822 r. Oryg. W Arch. państw., Lwów. Teka XXI. pi. 133. (23X45 cm. Kopia.Wł. Dr. Cz. Chowaniec, Stanisławów.)
 9. WIEŻA STAREGO RATUSZA (fotografja z 1860 r. Wł. m. Stanisławowa). Z daru p. Celewicza.
 10. WIDOK MIASTA po POŻARZE 186S r. od POŁDN. ZACH. fotografja z 1868 r. (15V2X24 cm. Wł. miasta, z daru p. M. Lewickiego).
 11. WIDOK MIASTA po POŻARZE 1868 r. od ZACHODU. Fotografja z 1868 r. (15VaX24 cm. Wł. m. Stanisławowa, z daru p. M. Lewickiego).
 12. WIDOK FASADY STAREGO ARSENAŁU. Akwarelka z 1812 r. (6X17 cm. W zb. Dr. Czołowskiego, Lwów.)
 13. PIECZĘĆ MIEJSKA NACJI POLSKIEJ z 17 w. (Rys. owalny 7X6 cm. Wł. Muzeum nar. im. Jana ni. we Lwowie).
 14. PIECZĘĆ MIEJSKA NACJI ORMIAŃSKIEJ z 17 w. (Rys. owalny 6-3x5'4 cm. Wł. Muz. nar. Jana III. we Lwowie.)
 15. PIECZĘĆ ZAŁOŻYCIELA MIASTA, Jędrzeja Potockiego, w wosku (zachow. w pudełku blasz. Owalna 5 i ? x4 cm. W zbiorach Arch. m. Stanisławowa.
 16. MEDAL WYBITY UŁANOM POLSK.(im.krechowieckim) za obronę Stanisławowa 23.Vll.1917r. Projekt.St.Popławski.( Srednica 6cm. Wł. m. Stanisławowa)
 17. MEDAL JUBILEUSZOWY l-szego Państw. Gimn. w Stanisławowie 1728-1928.Projekt. prof. Wojciecha Przedwojewskiego, wyk. w Mennicy państw. Srednica 5,5 cm.
Zebrał : Rajmund Piżanowski
Materiały źródłowe dostępne w redakcji serwisu
Kontakt
2226315 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net