Pierwszy szpital powszechny w Stanisławowie

Szpital im. ”Arcyksięcia Ferdynanda d’Ester” byłego cywilnego i wojskowego gubernatora Galicji” w Stanisławowie wg dokumentów archiwum obecnie znaj. we Lwowie i Wiedniu założony został w roku 1841/42 dla 120 chorych i był to szpital powszechny. Na rok 1900 jego majątek czynny to 195.736 K.80h zaś majątek bierny 4021 K. 19 h. Dochód z  roku 1899 wynosił 69.212K30h.
Zarząd należał do komitetu szpitalnego. Cywilny szpital obwodowy został wybudowany ze składek mieszczan i obywateli z okolicznych miejscowości.
Prawdopodobniej wcześniej był gdzieś w Stanisławowie mały szpital . Wywnioskować to można z testamentu napisanego w 1685 roku nijakiej Teresy Szyjskiej (arch. Wiedeń)) w którym figuruje zapis, iż drugi jej małżonek Stanisław Morszkowski zapisał na rzecz szpitala w Stanisławowie 1000 złp. Kiedy powstał i gdzie się mieścił dziś trudno ustalić.
Wiadomo z zapisów, że istniał w pierwszej połowie XVIII wieku szpital przy kościele św. Józefa na przedmieściu tyśmienickim. Wynika to z  rachunkowych zapisów wypłacanych sum z klucza stanisławowskiego na rzecz tego szpitala.
W roku 1845 był w Stanisławowie drugi szpital, który założyli izraelici.
Opracował: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238602 odwiedziny od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net