Profesor Leszek Krzyżanowski

Prof. Krzyżanowski
Prof. dr inż. Leszek Krzyżanowski urodził się 13 kwietnia 1926 r. w Stanisławowie, w rodzinie inteligenckiej. Od 1932 r. mieszkał we Lwowie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. W 1944 r. przyjechał do Polski do Rzeszowa i tu złożył egzamin dojrzałości we wrześniu 1945 r. Studia w Akademii Handlowej rozpoczął w Krakowie, a ukończył we Wrocławiu w 1950 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej (dawniej Handlowej). Równocześnie Leszek Krzyżanowski studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał dyplom magisterski w czerwcu 1952 r. Dalsze swoje wykształcenie uzupełniał na trzecim fakultecie, na Wydziale Budownictwa Lądowego PWR. Prof. Leszek Krzyżanowski pracę naukową rozpoczął w roku akademickim 1947/48, pełniąc funkcję młodszego asystenta w Katedrze Księgowości w WSH we Wrocławiu. Pracował także w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych we Wrocławiu. W październiku 1951 r. przeszedł do pracy naukowej w Politechnice Wrocławskiej jako starszy asystent w Zakładzie Ekonomii. Na Politechnice Wrocławskiej pracował do 1981 r., potem w warszawskim Instytucie Administracji i Zarządzania, Zakładzie Zarządzania PAN i Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Większość czasu pracy na Politechnice Wrocławskiej prof. Leszek Krzyżanowski poświęcił Instytutowi Organizacji i Zarządzania zajmując kolejno stanowiska: adiunkta, docenta i prof. nadzwyczajnego. W latach 1968-1971 kierował Instytutem Organizacji i Zarządzania, a od 1971 do 1981 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktyki na Politechnice Wrocławskiej. W tym czasie dał się poznać jako świetny organizator procesu dydaktycznego, współtwórca nowych programów studiów na Politechnice Wrocławskiej oraz nowych struktur wydziałowych i instytutowych wspomagających obsługę dydaktyki. Prowadził liczne formy dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia, projekty i seminaria na wydziałach: Architektury, Budownictwa, Inżynierii Sanitarnej oraz Informatyki i Zarządzania.
Zainteresowania naukowe prof. Leszka Krzyżanowskiego dotyczyły organizacji, zarządzania i ekonomiki, inwestycji i budownictwa, podstawowych problemów organizacji i zarządzania, organizacji nauki i dydaktyki.
Prof. Leszek Krzyżanowski jest autorem podręcznika pt. "Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu", z którego liczni studenci czerpali wiedzę podstawową z teorii organizacji i zarządzania. Był także promotorem licznych przewodów doktorskich i recenzentem rozpraw habilitacyjnych. W Instytucie Organizacji i Zarządzania wypromował 11 doktorów. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych w Politechnice Wrocławskiej, w innych instytucjach naukowych oraz Resorcie Szkolnictwa Wyższego, m.in. był członkiem Komisji Senackiej, Prezydium Senatu, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komitetu Nauk Organizacji Zarządzania PAN. Prof. Leszek Krzyżanowski zmarł 14 maja 2005 r.
Kontakt
2226349 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net