Pierwsze drukarnie w Stanisławowie

Dzięki zabiegom czynionym przez. stanisławowskiego starostę Krattera, w roku 1834. Jan Paweł Piller przybył do naszego miasta przywożąc swoją drukarnię , którą założył w  roku 1831 w Samborze. Była to pierwsza drukarnia w Stanisławowie. Piller rozpoczął od wydawnictwa kalendarzy stanisławowskich w języku polskim i niemieckim, początkowo w  ilości 500 egz.. A już w roku 1848 ich nakład wyniósł 15.000 egz…
Po kilku latach wskutek napływu innych kalendarzy - nakład zmniejszał się, aż wreszcie od r. 1884. kalendarz ten przestał wychodzić. Paweł Piller prowadził drukarnię przez 32 lata i nigdy nie przyjmował żadnego ucznia na praktykę. Jan Paweł Piller zmarł w jesieni r. 1867.
Po nim był Jan Dankiewicz, zecer z lwowskiej drukarni Stauropigiańskiej, który z początkiem r. 1868 nabył drukarnię Pawła Pillera . Był to człowiek przedsiębiorczy, zawodowiec, pracowity, rzetelny i oszczędny, to też dorobił się w Stanisławowie znacznego mienia. Zmienił konstrukcje maszyn, wprowadził nowe czcionki a całą drukarnię umieścił we własnej nowo wybudowanej kamienicy.
Wykonywano przeważnie druki akcydensowe a z większych dzieł wydano: „Biblię", ks. Tomasza Dąbrowskiego, w I i II wydaniu, „Zarys kopal­nictwa naftowego" napisany przez inżyniera Maślankę. - Z pism pe­riodycznvch raz lub 2 razy tygodniowo wydawanych wycho­dziły : „Kuryer Stanisławowski." (1872.) , „Goniec Stanisławowski." (1873) , „Hasło" (1875.), „Gazeta Podkarpacka" (1876.), „Kronika" (1880.) , „Głos Stanisławowski" (1881.) , „Echo z Pokucia" (1883.) , „Kronika Stanisła­wowska" (1885.), „Kurjer Stanisławowski" (który do drugiej wojny światowej wychodził Stanisławowie); pisemko dla dzieci: „Świa­tełko" (1883). - Ruskie pisma: „Dennycia" (1880.) - „Ho­spodar i Promysłennyk" (1881.). Wraz z utworzeniem biskupstwa Stanisławowskiego drukowano „Wistnyk" (1883.)- oraz „Bohosłowskij Almanach" (1887.)
Każdego roku drukowano szematyzm łaciński i ruski.
W Stanisławowie Istniała też przez krótki czas w r. 1870 drukarnia „Hasła", drukarnię szybko zlikwidowano i została sprzedana .
W roku 1886 została założona przez B. Laskowskiego dru­karnia, którą w roku 1887. nabył Stanisław Chowaniec (zięć Jana Dankiewicza). W drukarni Chowańca drukowano „Kurier Stani­sławowski" w 400 egz.., „Światełko" w 500 egz., „Biblioteka
Klasyków Greckich i Rzymskich” w 1000egz. I „Przegląd Katolicko-Polski” w 1000 egz..-
W okresie międzywojennym istniały też mniejsze drukarnie.
Jeżeli ktoś posiada na ich temat jakieś wiadomości bardzo proszę o kontakt.
Opracował: Rajmund Piżanowski
Źródła: dostępne w redakcji
Kontakt
2291049 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net